درک

چقدر درک شدن دلنشین است . . .

این که گاهی دوستی ، همدمی ، همراهی باشد

که تو را بفهمد ؛

و بداند که تو همیشه همان عاشق آرام و صبوری

که گاهی بی حوصله می شود،

داد و فریاد راه می اندازد و همه را بهم می ریزد؛

این که کسی باشد که

بفهمد بی حوصلگی هایت از سر خستگیست . . .

و به جای ناراحت شدن و اخم کردن،

حرف هایت را به دل نگیرد و آرامت کند . . .

خوب است کسی باشد که تو را بپذیرد و در کنارت باشد؛

با همه ی بی حوصلگی هایت،

با تمام اعصاب خوردی ها و غر زدن هایت،

و یادش نرود که تو همان خوب همیشگی هستی

و فقط کمی خسته شده ای

 

پ.ن:همیشه هستم کنارت همیشه

/ 0 نظر / 15 بازدید