برای عشق زندگیم

عِشـــــ♥ــــــقَم…

این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم :
 بیتُو میمیرم . . . 
می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . 
می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . 
می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . 
می خوام بِگَم : اَگِه یِه روز نَبینَمِت چقَدر دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . .
می خوام بِگَم : نَبودَنِت بَرام پـــــــ⌛ــــــــایانِ زِندِگیه . . . 
می خوام بِگَم : یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . . 
می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . . 
می خوام بِگَم : هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . . 
می خوام بِگَم : مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . . 
میخوام بِگَم : هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . . 
می خوام بِگَم : جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . .
 
می خوام بِگَم : حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم . . . 
می خوام بِگَم : لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . . 

می خوام بِگَم : دَر یک کلام هــَـمہ وجـ♥ــودم توے...

/ 0 نظر / 21 بازدید